S T A D G A R

SJUKVÅRDENS KONSTFÖRENING

STADGAR FÖR SJUKVÅRDENS KONSTFÖRENING


Fastställda  vid årsmöte 2016-03-15 och extra möte 2016-10-26§ 1


Föreningens namn är Sjukvårdens konstförening i Helsingborg.


§ 2


Föreningen, som är en ideell förening, skall ha som syfte att i gemensamt konstintresse sammanföra personal i verksamhet som hänförs till eller har anknytning till hälso- och sjukvård. Syftet skall uppnås bland annat genom anordnande av utställningar, föredrag, diskussioner, studieresor och utlottning av konst till föreningens medlemmar.


§ 3


Medlem i föreningen kan den bli som är eller har varit sysselsatt i verksamhet som hänförs till eller har anknytning till hälso- och sjukvård i Helsingborg med omnejd. Person ingående i medlems familj kan anslutas som familjemedlem med reducerad avgift. Familjemedlem äger ej deltaga i föreningens konstutlottning men har i övrigt samma rättigheter som medlem. Avlider medlem som anslutit en familjemedlem har familjemedlemmen rätt att kvarstanna som medlem med medlems alla rättigheter. Medlemsavgift och avgift för familjemedlem fastställes på ordinarie årsmöte för kommande verksamhetsår.


§ 4


Föreningens verksamhetsår är lika med kalenderåret.


§ 5


Föreningens förvaltningsorgan är styrelsen. Denna skall bestå av sju ordinarie ledamöter med två suppleanter. Ordinarie ledamöter utses för två år – fyra vartannat år och tre vartannat år. Suppleanter utses för ett år. Styrelsen är beslutsmässig med fem närvarande ledamöter. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen har rätt att adjungera den styrelsen önskar till styrelsens sammanträden. Adjungerad har ej rösträtt.       


§ 6   


För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper utses på ordinarie årsmöte två revisorer samt två suppleanter. Räkenskaperna skall omfatta föreningens verksamhetsår och vara avslutade senast den siste februari årligen.   


§ 7   


Ordinarie årsmöte hålles under första kvartalet varje år. Extra möte hålles om styrelsen, revisorerna eller minst en fjärdedel av medlemmarna så önskar. Kallelse till årsmöte och extra möte sker i programutskick, annonsering i Helsingborgs Dagblad och på föreningens hemsida.   Föreningsmedlem, som önskar få något ärende behandlat på årsmöte eller extra möte, skall göra skriftlig framställan därom till styrelsen minst en vecka i förväg.   


§ 8   


Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:


1.                      Val av ordförande för årsmötet


2.                      Val av sekreterare för årsmötet


3.                      Val av två justeringsmän


4.                      Styrelsens förvaltningsberättelse


5.                      Revisionsberättelse


6.                      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen


7.                      Bestämmande av årsavgift för medlem och avgift för

                         familjemedlem för kommande verksamhetsår


8.                      Val av styrelseledamöter för två år efter de i tur

                         avgående


9.                      Val av ordförande för ett år


10.                    Val av två styrelsesuppleanter för ett år


11.                    Val av två revisorer för ett år


12.                    Val av två revisorssuppleanter för ett år


13.                    Val av valberedning för ett år bestående av tre

                         personer, varav styrelsen inom sig utser en

                         som tillika är sammankallande


14.                    Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor


15.                    Övriga ärenden                             


§ 9   


Styrelsen utser inom sig för ett år i taget vice ordförande, sekreterare, skattmästare samt den eller de ledamöter som ska ansvara för inköp av konstverk för utlottning. Styrelsen fördelar därjämte inom sig de övriga uppgifter den anser vara lämpligt.   


§ 10   


Föreningens bank- och posthandlingar tecknas av den eller de som styrelsen utser.     


§ 11   


Varken styrelse eller revisorer får uppbära någon form av arvode för uppdrag som utdelats enligt dessa stadgar.   


§ 12   


Ändring av dessa stadgar skall beslutas på två på varandra följande föreningssammanträden – ett ordinarie årsmöte och ett extra möte. För beslut om ändring erfordras tvåtredjedels majoritet på varje sammanträde.   


§ 13   


Föreningens upplösning kan endast beslutas av två på varandra följande föreningssammanträden - ett årsmöte och ett extra möte. För beslut om upplösning erfordras tvåtredjedels majoritet på varje sammanträde. Vid föreningens upplösning skall eventuella tillgångar användas till inköp av konstverk, som därefter utlottas bland dem, som vid föreningens upplösning är föreningens medlemmar.